Mock Test

Scholarship for Marathi Medium

Instructed by: Devendra Tamhane,Tejal Joshi,Abhishek Sonar

4 Subjects

0 Student(s) Enrolled

10000
Limited Period Offer 5000

Course Demo

1. प्रथम भाषा

 1. 1.1. आकलन
  1. 1.1.1. उतारा व त्यावर आधारित प्रश्न
  2. 1.1.2. कविता व त्यावर आधारित प्रश्न
  3. 1.1.3. सुसंगत परिच्छेद
  4. 1.1.4. संवाद व त्यावर आधारित प्रश्न
 2. 1.2. शब्दसंपत्ती
  1. 1.2.1. समानार्थी शब्द
  2. 1.2.2. विरुद्धार्थी शब्द
  3. 1.2.3. शुद्ध - अशुद्ध शब्द
  4. 1.2.4. आलंकारिक शब्द
  5. 1.2.5. शब्द समूहाबद्दल एक शब्द
  6. 1.2.6. वाक्यप्रचार
  7. 1.2.7. म्हणी
  8. 1.2.8. पारिभाषिक शब्द
 3. 1.3. कार्यात्मक व्याकरण
  1. 1.3.1. वर्ण विचार
  2. 1.3.2. संधी - स्वर संधी, व्यंजन संधी, विसर्ग संधी, पूर्वरूप संधी, पररूप संधी
  3. 1.3.3. शब्दांच्या जाती - विकारी व अविकारी शब्द
  4. 1.3.4. लिंग
  5. 1.3.5. वचन
  6. 1.3.6. विभक्ती, कारक अर्थ व शब्दाचे सामान्य रूप
  7. 1.3.7. प्रयोग - सकर्मक व अकर्मक कर्तरी प्रयोग, कर्मणी प्रयोग, सकर्मक व अकर्मक भावे प?
  8. 1.3.8. वाक्यांचे प्रकार - केवल, मिश्र, संयुक्त
  9. 1.3.9. विराम चिन्हे
  10. 1.3.10. काळ, काळांचे प्रकार व क्रियापदाचे अर्थ
  11. 1.3.11. समास - अव्ययीभाव, तत्पुरुष, द्वंदव, बहुव्रीही
  12. 1.3.12. अलंकार - यमक, उपमा, उत्प्रेक्षा
  13. 1.3.13. वृत्ते - मालिनी, वसंततिलका, भुजंगप्रयात
 4. 1.4. इ. १ ली ते ८ वी मराठी विषयाशी संबंधीत सामान्यज्ञान
  1. 1.4.1. सामान्यज्ञान - साहित्य व साहित्य प्रकार, लेखक, कवी व त्यांची टोपण नावे

2. गणित

 1. 2.1. संख्याज्ञान
  1. 2.1.1. नैसर्गिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय व वास
  2. 2.1.2. परिमेय संख्या व त्यावरील क्रिया
  3. 2.1.3. सम, विषम, मूळ, जोडमूळ, सहमूळ व संयुक्त संख्या
  4. 2.1.4. बेरीज व्यस्त व गुणाकार व्यस्त संख्या
  5. 2.1.5. संख्या रेषा
 2. 2.2. संख्यावरील क्रिया
  1. 2.2.1. विभाज्य, विभाजक व विभाज्यतेच्या कसोट्या
  2. 2.2.2. मसावि, लसावि
  3. 2.2.3. वर्ग आणि वर्गमूळ, घन आणि घनमूळ
  4. 2.2.4. दशांश अपूर्णांक व व्यावहारिक अपूर्णांक
  5. 2.2.5. घातांक
  6. 2.2.6. गुणोत्तर, प्रमाण व चलन (काळ, काम, वेग इ.)
  7. 2.2.7. सरासरी
 3. 2.3. भूमिती
  1. 2.3.1. बिंदू , रेषाखंड, रेषा, किरण, कोन (सरळकोन, शून्य अंश कोन, पूर्ण कोन, प्रविशाल कोन)
  2. 2.3.2. समांतर रेषा व गुणधर्म
  3. 2.3.3. वर्तुळ, वर्तुळक्षेत्र, वर्तुळखंड, वर्तुळकंस
  4. 2.3.4. त्रिकोण - गुणधर्म, एकरूपता
  5. 2.3.5. पायथागोरसचा सिद्धांत
  6. 2.3.6. चौकोन - गुणधर्म
 4. 2.4. महत्व मापन
  1. 2.4.1. परिमाणे- लांबी, वस्तूमान, धारकता, कालमापन, नाणी आणि नोटा.
  2. 2.4.2. परिमिती - त्रिकोण, चौकोन व बहुभुजाकृती
  3. 2.4.3. क्षेत्रफळ - त्रिकोण, चौरस, आयत, समांतरभुज चौकोन, समभुज चौकोन, समलंब चौकोन, वर्??
  4. 2.4.4. घनफळ व पृष्ठफळ - इष्टिकाचिती, घन, दंडगोल, शंकू व गोल
 5. 2.5. सांख्यिकी
  1. 2.5.1. मध्यमान
  2. 2.5.2. स्तंभालेख, जोडस्तंभालेख, वृत्तालेख, विभाजित स्तंभालेख व शतमान आलेख यांची ओ??
 6. 2.6. व्यावहारिक गणित
  1. 2.6.1. शेकडेवारी
  2. 2.6.2. सरळव्याज व चक्रवाढ व्याज
  3. 2.6.3. नफा - तोटा, सूट (रिबेट), कमिशन (दलाली)
 7. 2.7. बीजगणित
  1. 2.7.1. संख्येसाठी अक्षर, बैजिक राशींचे अवयव, किंमत व त्यावरील क्रिया
  2. 2.7.2. नित्य समानता
  3. 2.7.3. एकचल समीकरणे व त्यावरील शाब्दिक उदाहरणे
  4. 2.7.4. बहुपदी, त्यावरील क्रिया व अवयव

3. तृतीय भाषा

 1. 3.1. Vocabulary
  1. 3.1.1. Writing words using given clues
  2. 3.1.2. Writing contextual meanings of words
  3. 3.1.3. Opposite and similar meaning words
  4. 3.1.4. Word formation
  5. 3.1.5. Homophones
  6. 3.1.6. Phrases
  7. 3.1.7. Writing one word substitute for the clue provided
  8. 3.1.8. Guessing the meaning of word
 2. 3.2. Word puzzles
  1. 3.2.1. Crossword puzzles, Riddles
  2. 3.2.2. Grid
 3. 3.3. Language study
  1. 3.3.1. Sentence formation
  2. 3.3.2. Types of sentences
  3. 3.3.3. Parts of speech
  4. 3.3.4. Modal auxiliaries
  5. 3.3.5. Tenses
 4. 3.4. Grammar (Transformation of sentences)
  1. 3.4.1. Active, Passive voice
  2. 3.4.2. Direct, Indirect speech
  3. 3.4.3. Degree
 5. 3.5. Creative writing
  1. 3.5.1. Short note
  2. 3.5.2. Dialogue
  3. 3.5.3. Slogans
  4. 3.5.4. Advertisements
  5. 3.5.5. News
  6. 3.5.6. E-mail
  7. 3.5.7. Websites
  8. 3.5.8. SMS language
 6. 3.6. Reading skills
  1. 3.6.1. Prose (70 to 80 words)
 7. 3.7. Miscellaneous
  1. 3.7.1. Games
  2. 3.7.2. Clock

4. बुद्धिमत्ता चाचणी

 1. 4.1. आकलन
  1. 4.1.1. सूचना पालन, वर्णन व मजकूर
  2. 4.1.2. भाषाज्ञान
  3. 4.1.3. इंग्रजी अक्षरमाला
 2. 4.2. वर्गीकरण
  1. 4.2.1. शब्दसंग्रह
  2. 4.2.2. आकृत्या
  3. 4.2.3. संख्या
  4. 4.2.4. वर्णमाला (इंग्रजी)
 3. 4.3. समसंबंध
  1. 4.3.1. शब्दसंग्रह
  2. 4.3.2. आकृत्या
  3. 4.3.3. संख्या
  4. 4.3.4. वर्णमाला (इंग्रजी)
 4. 4.4. क्रम
  1. 4.4.1. संख्या
  2. 4.4.2. आकृत्या
  3. 4.4.3. चिन्हे
  4. 4.4.4. चुकीचे पद ओळखणे
  5. 4.4.5. वर्णमाला (इंग्रजी)
 5. 4.5. सांकेतिक भाषा
  1. 4.5.1. आकृत्या, अंक, अक्षरे
 6. 4.6. लयबद्ध मांडणी
  1. 4.6.1. अक्षरांचा वापर
  2. 4.6.2. चिन्हांचा वापर
  3. 4.6.3. अंकांचा वापर
 7. 4.7. मनोरे
  1. 4.7.1. अंकांचा वापर
  2. 4.7.2. अक्षरांचा वापर
 8. 4.8. प्रतिबिंब / प्रतिमा
  1. 4.8.1. अंक
  2. 4.8.2. अक्षरे
  3. 4.8.3. आकृती
 9. 4.9. तर्क व अनुमान
  1. 4.9.1. भाषिक - वय, वेळ व घड्याळ, तर्क, नाते, माहितीवरून अनुमान काढणे
  2. 4.9.2. अभाषिक - घनाकृती ठोकळे, त्रिकोण व चौकोन मोजणे
  3. 4.9.3. संख्यांच्या मांडणीतील सूत्र ओळखणे
 10. 4.10. कूट प्रश्न
  1. 4.10.1. रांगेतील स्थान
  2. 4.10.2. दिशावरील प्रश्न
  3. 4.10.3. दिनदर्शिका
  4. 4.10.4. वेन आकृती
  5. 4.10.5. गणिती कोड
 11. 4.11. आकृतीचे पृथ्थकरण
  1. 4.11.1. अपूर्ण आकृती पूर्ण करणे
  2. 4.11.2. तंतोतंत आकृती ओळखणे
  3. 4.11.3. घडीच्या आकृत्या
  4. 4.11.4. लपलेली आकृती शोधणे

This course will brief you on the thorough knowledge of Scholarship for Class 8


Instructor Biography

Devendra Tamhane

A teacher par excellence, DevendraTamhane has been teaching Maths, Science and Intelligence Testto students since the past 21 years. He is passionate towards education and has conducted over 2000 seminars on Parenting, Study Motivation, Friend Request to Maths, etc.Devendra Sir has been associated with various social institutes like Rotary Club, IPH, etc. He is also an educational counsellor and is a founder member of Pathey Educational Trust, Kalyan through which he has been offering mentoring to numerous students.

Tejal Joshi

Tejal Joshi is a post graduate with honours in History. She has been associated with various educational institutes as teaching faculty. She is also proficient in handling trainings, seminars and workshops on effective teaching methodologies. Tejal has been actively involved in developing curriculum to accommodate different learning styles and maximizing students comprehension.

Abhishek Sonar

Abhishek Sonar is an Electronics Engineer with Embedded Electronics as his post graduate study program. Abhishek has been a recipient of Maharastra Talent Search (MTS) scholarship and has been a rank holder in Vidyapeeth Examination for consecutive years. Abhishek loves to teach and has been teaching students through Teach India programme in his free time